BAJT

Warning: Illegal string offset 'width' in /home/bajt/ftp/01_sklep25/bajt_produkt/plugins/content/themlercontent/lib/Shortcodes.php on line 1493

Warning: Illegal string offset 'width' in /home/bajt/ftp/01_sklep25/bajt_produkt/plugins/content/themlercontent/lib/Shortcodes.php on line 1493

Warning: Illegal string offset 'width' in /home/bajt/ftp/01_sklep25/bajt_produkt/plugins/content/themlercontent/lib/Shortcodes.php on line 1493

Warning: Illegal string offset 'width' in /home/bajt/ftp/01_sklep25/bajt_produkt/plugins/content/themlercontent/lib/Shortcodes.php on line 1493

NPV

Super User

Wartość bieżąca netto (NPV, Net Present Value, wartość zaktualizowana netto) zaliczana jest do grupy dyskontowych metod oceny przedsięwzięć inwestycyjnych. Jej zastosowanie daje precyzyjne i miarodajne rezultaty, dlatego też jest ona bardzo często wykorzystywana w praktyce. W niniejszym artykule wyjaśnię w jaki sposób obliczyć  oraz zinterpretować wartość bieżącą netto. Kalkulacje zostaną przeprowadzone „ręcznie” oraz w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Wartość zaktualizowana netto (NPV) jest sumą zdyskontowanych przepływów pieniężnych z inwestycji, które następnie pomniejszone są o wartość nakładów początkowych. W prostych słowach oznacza to, że konstrukcja tej metody zakłada dokonanie porównania wielkości wydatków, które należy ponieść w celu realizacji inwestycji z wszystkimi przepływami, które to przedsięwzięcie wygeneruje w przyszłości.

Bardzo istotnym elementem analizy jest wspomniane „dyskontowanie przepływów pieniężnych”, które wygenerowane zostaną przez inwestycję. Oznacza to, że obliczając NPV pod uwagę bierze się wartość obecną każdego przepływu. Ten element analizy wywodzi się z teorii wartości pieniądza w czasie. W bardzo prostych słowach „dyskontowanie” można opisać w następujący sposób – pieniądze, które otrzymamy później mają w chwili obecnej mniejszą wartość. Na przykład, każdy inwestor wolałby otrzymać 10000 zł od razu niż za rok. Przez ten czas, można przecież coś zarobić wykorzystując otrzymany kapitał. Dlatego też, aby kwota otrzymana za rok była równoważna tej, którą możemy uzyskać w danym momencie, powinna ona uwzględnić wszystko to, co jesteśmy w stanie zarobić przez okres oczekiwania na środki finansowe.

Podsumowując, wartość bieżąca netto jest sumą wartości obecnej wszystkich środków, które zostaną wygenerowane przez inwestycje. Następnie, otrzymana wartość jest pomniejszona o nakłady niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.

Wynik analizy jest bardzo łatwy do zinterpretowania. Przede wszystkim, należy zwrócić uwagę, czy otrzymana wartość zaktualizowana netto ma dodatni, czy też ujemny znak. Gdy, wynik jest większy, lub równy zeru (NPV≥0) to inwestycja powinna zostać zrealizowana ponieważ spełnia oczekiwania inwestora. W przeciwnym wypadku przedsięwzięcia nie powinno się realizować.

Wzór na wartość zaktualizowaną bieżącą netto (NPV)

Wzór na obliczenie wartości bieżącej netto można przedstawić na kilka różnych sposobów. Najczęściej spotykane jest podejście, które w bezpośredni sposób odzwierciedla definicje NPV (pierwszy z dwóch wymienionych wzorów). Należy jednak zaznaczyć, że czasem nakład inwestycyjny nie jest wyodrębniony z sumy przepływów pieniężnych – traktuje się go jako przepływ występujący w terminie zero (drugi wzór). NPV oblicza się w następujący sposób:

Zmienne występujące we wzorach należy dokładniej opisać, ponieważ podstawienie prawidłowych wartości może okazać się trudne dla osoby, która nie maiła do czynienia ze stosowaniem opisywanej metody. Mianowicie:

 • Przepływy pieniężne (CFi, cash flows) – są to wszystkie przepływy, które zostaną wygenerowane przez inwestycje w przyszłości. Ich wysokość jest ściśle powiązana z rodzajem przedsięwzięcia, więc trudno jest jednoznacznie wytłumaczyć w jaki sposób powinny one zostać obliczone. Należy zaznaczyć, że do wzoru podstawia się wartości przepływów pieniężnych, które wystąpią w przyszłości. Ponadto, bardzo istotne jest, aby interwał czasowy pomiędzy nimi był stały. Oznacza to, że do wzoru podstawiamy np. przepływy występujące np. co miesiąc, co kwartał, etc. Warto dodać, że przepływy nie muszą być w każdym okresie takie same.
 • Wartość nakładów początkowych (I0, initial outlay) – środki finansowe, które są wymagane do realizacji inwestycji.
 • Liczba okresów (n, numer of periods) – liczba okresów, w których występują przepływy pieniężne. Na przykład, gdy rozważana jest inwestycja, która będzie generować przepływy pieniężne co miesiąc przez 3 lata to „n” wyniesie 36 (3*12).
 • Wymagana stopa zwrotu (r, required rate of return) – jest to stopa zwrotu (dotycząca rentowności przedsięwzięcia) wymagana przez inwestora. Czyli odzwierciedla ona oczekiwania osób realizujących inwestycję. Na przykład, stopa wynosząca 5% wskazuje, że inwestor oczekuje, iż przedsięwzięcie przyniesie taki zwrot w skali okresu. Wartość tą, często ustala się w oparciu o teorie kosztów alternatywnych, czyli na podstawie analizy kosztu kapitału, który należy pozyskać, aby zrealizować dany projekt. Należy pamiętać, że stopa ta dotyczy pojedynczego okresu, w którym występuje przepływ pieniężny. Oznacza to, że jeżeli inwestor oczekuje zwrotu na poziomie 5% rocznie, a przepływy występują co miesiąc, to należy podzielić wymaganą stopę zwrotu przez 12 (ponieważ w jednym roku jest 12 miesięcy), aby odzwierciedlała ona oczekiwania odnoszące się do pojedynczego miesiąca.

NPV – przykład

Na potrzeby przykładu rozważona zostanie hipotetyczna inwestycja. Inwestor oczekuje, że realizacja pewnego projektu będzie źródłem 5 przepływów pieniężnych występujących co pół roku w wysokości: 100000 zł, 200000 zł, 220000 zł, 180000 zł i 130000 zł. Inwestycja wymaga poniesienia początkowych nakładów w wysokości 670000 zł. Na podstawie analizy kosztu pozyskanego kapitału inwestor wymaga, aby roczna stopa zwrotu wyniosła 12% (czyli półroczna wyniesie 6%, ponieważ w jednym roku występują 2 przepływy). Czy projekt charakteryzujący się wymienionymi parametrami jest warty realizacji? Wszystkie wartości podstawiamy do wzoru:

Otrzymana wartość NPV jest większa od zera. Oznacza to, że projekt inwestycyjny spełnia oczekiwania inwestora. Dlatego tez, przedsięwzięcie charakteryzujące się wymienionymi parametrami powinno zostać zrealizowane.

Poniżej zamieszczono tabelę, która ukazuje poszczególne etapy przeprowadzonych obliczeń. Zestawienie dodatkowo uwzględnia wartość współczynnika dyskontowego (inaczej współczynnika dyskontującego) będącego czynnikiem, który zrównuje wartość danego przepływu z jego wartością obecną. Aby, zdyskontować przepływ pieniężny należy przemnożyć jego wartość przez wielkość współczynnika. Wartość współczynnika dyskontującego można obliczyć w następujący sposób:

Czynnik dyskontowy - wzór

Wielkość n Przepływ pieniężny r Współczynnik dyskontowy (dyskontujący) Zdyskontowany przepływ pieniężny
Inwestycja początkowa 0 -670 000 zł 6% 1,0000 -670 000,00 zł
Przepływ nr 1 1 100 000 zł 6% 0,9434 94 339,62 zł
Przepływ nr 2 2 200 000 zł 6% 0,8900 177 999,29 zł
Przepływ nr 3 3 220 000 zł 6% 0,8396 184 716,24 zł
Przepływ nr 4 4 180 000 zł 6% 0,7921 142 576,86 zł
Przepływ nr 5 5 130 000 zł 6% 0,7473 97 143,56 zł
NPV 26775,57
 
NPV – przykład w Microsoft Excel

Microsoft Excel oraz inne arkusze kalkulacyjne posiadają wbudowaną funkcję, która służy do obliczenia wartości bieżącej netto. Zastosowanie tego rozwiązania w dużym stopniu ułatwia pracę analityka ponieważ obliczenia przeprowadza się bardzo szybko. Zgodnie z dokumentacją arkusza kalkulacyjnego Ms Excel składnia funkcji finansowej NPV jest następująca:

NPV(stopa;wartość1;[wartość2];…)

Argument „stopa” dotyczy wymaganej stopy procentowej przez inwestora. Natomiast argumenty „wartość” to przepływy pieniężne z inwestycji występujące w następujących po sobie okresach. Należy zaznaczyć, że ze względu na wygodę, wartości przepływów pieniężnych wprowadza się w postaci zakresu (np. A1:A5), a nie pojedynczo (chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ten sposób je wprowadzić).

Istotne jest, że jeżeli chcemy, aby wynik zastosowania funkcji NPV był identyczny z obliczeniami polegającymi na podstawianiu do wzoru, to kalkulacje należy przeprowadzić w odpowiedni sposób. Mianowicie, w składnie funkcji wpisuje się wartości wymaganej stopy zwrotu i wszystkich przepływów pieniężnych, a następnie od otrzymanego wyniku odejmuje się wielkość nakładów początkowych.

W celu obliczenia NPV wykorzystane zostaną dane z przykładu przedstawionego w poprzedniej części artykułu. W tym przypadku zastosowana zostanie funkcja NPV. Pierwszym krokiem procedury jest wprowadzenie danych wejściowych do arkusza kalkulacyjnego (najlepiej w postaci tabeli). Poniżej zamieszczam przykład tabeli zawierającej wprowadzone dane.

Następny krok polega na wykorzystaniu funkcji NPV. W przykładzie została ona wprowadzona w komórkę B8. Należy pamiętać żeby uwzględnić wszystkie wymagane argumenty. W przykładowym arkuszu, formuła ma następującą postać: =NPV(B2;B4:B8)+B3. To znaczy, że argumentem „stopa” jest wartość zamieszczona w komórce B2 (czyli 6%). Następnie (po średniku) wprowadzono wartość wszystkich przepływów pieniężnych – komórki B4:B8 (bez inwestycji początkowej). Ostatni krok polega na odjęciu wartości inwestycji początkowej od funkcji NPV. Wartość nakładów początkowych (komórka B3) została wprowadzona do arkusza ze znakiem ujemnym, dlatego też w formule dodano wartość komórki B3 do całego wyrażenia. Prawidłowo wprowadzone formuły oraz rezultaty obliczeń przedstawiono na poniższych rysunkach.

Podsumowanie oraz plik arkusza kalkulacyjnego Excel z przykładami

NPV stosowane jest bardzo często w praktyce. Większość studiów wykonalności i biznesplanów obejmuje tą metodę analizy opłacalności inwestycji. Ciekawym przykładem zastosowania opisanej metody są wnioski o dofinansowanie projektów realizowanych ze środków UE. Dokumentacja projektowa bardzo często obejmuje studium wykonalności (lub podobny dokument), który podlega ocenie merytorycznej. Bardzo często zawiera on element obejmujący kalkulację wartości zaktualizowanej netto przepływów pieniężnych, które będą rezultatem realizacji projektu.

Innym narzędziem służącym do analizy opłacalności inwestycji jest IRR (wewnętrzna stopa zwrotu). Jest to metoda komplementarna do NPV, którą również bardzo często wykorzystuje się w praktyce. Temu tematowi poświęciłem odrębny wpis pt. „IRR – Wewnętrzna stopa zwrotu”. Dla osób zainteresowanych przeprowadzonymi obliczeniami zamieszczam plik arkusza kalkulacyjnego.

NPV – przykład

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (NPV-przykłady.xlsx)NPV-przykłady.xlsx 13 kB

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych (określanych dalej jako "dane"), które mogą być przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem niniejszej witryny.

1. Zbieranie danych

Proces rejestracji użytkownika na witrynie wymaga jedynie podania:

 • nazwy własnej (imię, nazwisko)
 • poprawnego adresu e-mail,
 • unikalnego identyfikatora użytkownika (loginu)
 • unikalnego hasła.

Proces rejestracji nie wymaga podawania rzeczywistej nazwy własnej. Twoja nazwa, adres e-mail lub inne informacje wysyłane na stronę mogą zawierać rzeczywiste dane osobowe tylko wtedy, jeżeli sam je wprowadzisz. Te informacje mogą pojawić się na stronie. Jak wiele innych stron internetowych, pobieramy także automatycznie informacje zawarte w logach serwera, takie jak adres IP czy informacje z plików cookie (ciasteczek).

2. Używanie danych

Dane są używane, dla ułatwienia użytkownikowi korzystanie z witryny. Dokładamy wszelkich starań, aby dane nie dostały się do rąk trzecich chyba że: jest wyrażona zgoda na ich udostępnienie; zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z nimi postępowanie;

zostanie złamane prawo korzystania z witryny lub naruszanie prawa własności. Podczas przechodzenia na inną stronę przy użyciu odnośnika zamieszczonego w naszym serwisie, należy zapoznać się z polityką prywatności innej strony.

3. Ciasteczka [Cookies]

Kiedy otwierasz witrynę, nasz serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie]. Ciasteczka używane są w witrynach internetowych przede wszystkim, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do potrzeb i oczekiwań użytkownika, a także w celach statystycznych. Służą one do zapamiętania preferowanego wyglądu strony, np. ustawionego rozmiaru czcionki czy odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których jest odwoływanie, np. YouTube, Facebook. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych, w tym nazwisk i adresów e-mail. Zapisywanych na komputerze użytkownika informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, łącznie z całkowitym wyłączeniem ich zapisywania. Jeśli mimo zapoznania się z niniejszą informacją, użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej witryny, jest to jednoznaczne z tym, iż wyraża on zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w swoim komputerze. Natomiast, jeżeli dokona odrzucenia wszystkich ciasteczek, wówczas nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i funkcjonalności udostępnianych w serwisie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje całkowity brak możliwości przeglądania strony.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach: Opera, Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safarii.

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

4. Zawiadomienia

Na podany adres poczty elektronicznej są wysyłane generowane automatycznie powiadomienia o niektórych działaniach Użytkownika. Nie należy odpowiadać na te wiadomości. Główny administrator serwisu może przesyłać krótkie komunikaty o ważnych wydarzeniach na witrynie, zmianach w Polityce prywatności, planowanych wyłączeniach witryny w celach konserwacyjnych, itp. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji, powinien powiadomić administratora o tym lub usuń swoje dane z listy subskrypcyjnej.

5. Zmiany w Polityce prywatności

Jeśli dokonane zostaną zmiany w Polityce prywatności, to zostaną one opublikowane w tym miejscu. Dlatego, prosimy o okresowe sprawdzanie treści tej strony w celu zapoznania się z naszą aktualną polityką.

6. Bez gwarancji

W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.

Po otrzymaniu transmisji, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w naszych systemach.

7. Kontakt

Pytania dotyczące naszej Polityki prywatności prosimy kierować do administratora serwisu.

APLIKACJE INTERNETOWE

Indywidualny charakter każdej firmy to wyzwanie dla dedykowanej aplikacji webowej. Programy tego typu mogą w znaczy sposób poprawić przepływ informacji w firmie, obieg dokumentów, rozliczenia rachunkowe, obsługę sprzedaży, ewidencji czy magazynowania towaru. Mogą również poprawić relacje i kontakt z klientem za pomocą systemu CRM (ang. Customer Relationship Management).

Hoka Interactive specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu aplikacji webowych i sieciowych na specjalne potrzeby firm i korporacji. Są to oprogramowania do których dostęp uzyskamy za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca na ziemi.

Nasze aplikacje webowe opieramy na specjalnie przystosowanych do tego frameworkach zapewniających szybkość i komfort pracy na każdej platformie. Stanowią one połączenie intuicyjności, łatwości z przyjemnym dla oka interfejsem graficznym oraz systemem okienkowym znanym z systemów Windows.

Jakie są zalety korzystania z aplikacji webowych ?

 • Łatwość obsługi i szybkość pracy. Nowoczesne aplikacje zbudowane są w ten sposób, aby były one wydaje i stabilne nawet na wolniejszych komputerach i łączach.
 • Bezpieczeństwo danych. Wszystkie dane oraz informacje mogą być na bieżąco składowane i archiwizowane
 • Dostępność z każdego miejsca o każdej porze.
 • Niezależność od systemów i przeglądarek użytkowników korzystających z aplikacji
 • Otrzymujecie Państwo system który może być stale rozbudowywane i modyfikowany według Państwa potrzeb

SPECYFIKACJA WITRYNY - ZLECENIE ZAMÓWIENIA

Co to jest specyfikacja witryny?

Najkrócej - jest to po prostu możliwie jak najdokładniejsze wyszczególnienie wymagań, oczekiwań i sugestii wydawcy witryny, stanowiące podstawę pracy projektantów. Specyfikacja powinna określać:

 • przedmiot zlecenia,
 • przeznaczenie i cele witryny,
 • profile i scenariusze działań odwiedzających,
 • zarys struktury,
 • sposoby wymiany treści,
 • sugestie graficzne,
 • zakres obsługi posprzedażowej,
 • inne, np. termin oddania do użytku.

Przedmiot zlecenia

Nie wystarczy określić, że chcemy zlecić wykonanie witryny internetowej. Konieczne jest sprecyzowanie, czym ta witryna ma być, np.

 • wizytówką prezentującą stałe informacje,
 • magazynem informacyjnym aktualizowanym na bieżąco,
 • punktem transakcyjnym obsługującym sprzedaż produktów, rezerwację usług, składanie zamówień, itp.
 • ośrodkiem społeczności ułatwiającym kontakty, wymianę opinii, doświadczeń i pomoc wzajemną.

Od formuły witryny zależą podstawowe decyzje projektowe. Przykładowo strona typu wizytówka może być zbiorem statycznych powiązanych ze sobą dokumentów xHTML lub prezentacją multimedialną wykonaną w technologii Flash. Nie wymaga systemu obsługi (CMS), jaki jest niezbędny w przypadku witryn z często zmienianą treścią czy witryn transakcyjnych. Sklep internetowy może być samodzielną aplikacją internetową bądź komponentem uniwersalnego systemu obsługi witryn, takiego jak Joomla!

Przeznaczenie - adresaci witryny

Jedna z kardynalnych zasad projektowania witryn stanowi, że tylko witryna skupiona na użytkowniku i jego potrzebach może skutecznie realizować zamierzone cele. Dlatego specjaliści słusznie doradzają, by precyzując cele witryny, sporządzić listę jej adresatów z podziałem na podstawowe i poboczne kręgi użytkowników.

Witryna może służyć wielu różnym grupom użytkowników. Wśród adresatów mogą się znaleźć:

 • klienci firmy albo beneficjenci działań instytucji czy zrzeszenia,
 • kadra wydawcy witryny - od menedżerów po szeregowych pracowników,
 • kontrahenci - firmy lub osoby współpracujące (dostawcy, dystrybutorzy, sprzedawcy, podwykonawcy)
 • inwestorzy, właściciele akcji, kredytodawcy, wierzyciele organizacji,
 • dziennikarze i analitycy interesujący się przedmiotem działalności wydawcy,
 • inne grupy związane w jakiś sposób z wydawcą.

Najlepiej wynotować na odrębnych kartkach nazwy adresatów i określić w każdym przypadku, po co miałby odwiedzać witrynę, co znajdzie na niej interesującego dla siebie, jakie motywy skłonią go do pierwszych i kolejnych odwiedzin. W ten sposób powstanie materiał wielce przydatny przy precyzowaniu celów witryny.

W tej części specyfikacji trzeba również sprecyzować, czy witryna ma być wielojęzyczna, skierowana do społeczności międzynarodowej, czy jednojęzyczna, skierowana do zainteresowanych w kraju. A jeśli będą tworzone dodatkowe wersje językowe witryny, to jakie oraz czy na inne języki będzie tłumaczona:

 • treść całej witryny,
 • system nawigacji i niektóre materiały,
 • tylko system nawigacji.
 • Cele witryny firmowej

Na pytania o cele witryny często padają odpowiedzi ogólnikowe, a w efekcie bezużyteczne i podczas prac projektowych, i jako kryterium oceny projektu. Witryna jest tylko narzędziem. Jeśli ma być narzędziem efektywnym i skutecznie przyczyniać do osiągania statutowych celów wydającej ją organizacji, trzeba sprecyzować właściwą jej rolę wyrażoną sformułowaniem kilku konkretnych celów.

Oto nieco ogólnych sugestii, które mogą być punktem wyjście do sprecyzowania celów własnej witryny:

 • informowanie o swojej działalności,
 • promocja działalności, produktów lub usług,
 • edukacja i upowszechnianie wiedzy,
 • poprawa wizerunku organizacji, firmy, instytucji
 • komunikacja społeczna, budowanie społeczności,
 • podtrzymywanie więzi z klientami, kontrahentami, społecznością,
 • dostarczanie rozrywki
 • prezentowanie oferty, produktów lub usług,
 • sprzedaż produktów lub świadczenie usług,
 • zwiększanie sprzedaży, zdobywanie klientów,
 • rekrutacja pracowników, uczniów, studentów, członków organizacji,
 • zredukowanie kosztów obsługi klientów, mieszkańców,
 • skrócenie procesu składania zamówień,
 • pomocy klientom, użytkownikom, obywatelom.

Profile i scenariusze działań użytkowników

Cele witryny pozostaną pustymi hasłami, jeśli użytkownicy witryny nie będą mogli ich osiągnąć w wyniku konkretnych czynności.

W specyfikacji witryny można się ograniczyć do stworzenia kompletnej listy czynności możliwych podczas odwiedzin witryny. Ale według specjalistów najlepiej jest stworzyć profile (modele) użytkowników z każdego kręgu adresatów i zapisać scenariusze ich działań.

Choć to brzmi uczenie, jest proste! Najpierw "reprezentantowi" każdej grupy użytkowników nadajemy konkretne imię, opisujemy pokrótce jego sytuację życiową (płeć, wiek, stan cywilny, zawód - cokolwiek uznajemy za istotne). Następnie uściślamy jego motywy odwiedzin witryny i przedstawiamy kolejne kroki, jakie będzie wykonywać po wywołaniu w swojej przeglądarce adresu strony.

Motywy odwiedzin

Oto lista kilku przykładowych motywów, jakie mogą skłaniać użytkowników do odwiedzania witryny:

 • baza wiedzy - informacji, artykułów, opracowań w jakiejś dziedzinie,
 • porady, pomoc w rozwiązywaniu problemów,
 • oferta produktów, usług,
 • promocje produktów, usług,
 • możliwość dokonania zakupów lub złożenia zamówienia,
 • możliwość kontaktu z osobami o podobnych potrzebach, preferencjach, oczekiwaniach,
 • marka wydawcy witryny.

Czynności użytkowników

A poniżej lista typowych czynności, jakie można zaproponować odwiedzającym witrynę:

 • przeglądanie i czytanie informacji,
 • przeglądanie katalogu produktów lub usług,
 • wysyłanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi,
 • przeszukiwanie listy często zadawanych pytań,
 • zapoznanie się z kalendarzem promocji, wydarzeń itp.,
 • prenumerowanie biuletynu informacyjnego,
 • składanie zamówień, rezerwacji,
 • dokonywanie zakupów,
 • drukowanie informacji,
 • pobieranie plików dokumentów, druków, materiałów promocyjnych,
 • wypełnianie ankiet,
 • komentowanie i ocenianie publikacji, produktów, usług,
 • prowadzenie rozmów, dyskusji z innymi odwiedzającymi,
 • rejestrowanie się i logowanie.

Zarys struktury witryny

W tej części przedstawiamy spis planowanych treści witryny - wszystkich działów i usług.

Opracowanie spisu rozpoczynamy od wynotowania wszystkich przewidywanych treści i usług. Następnie grupujemy je w 5-9 działów - kategorii (nie więcej). Rozważamy, czy uwzględniliśmy wszystkie treści, czy któreś kategorie nie powinny być rozdzielone albo połączone, czy jakieś treści nie powinny być pogrupowane inaczej. Na koniec wyznaczamy kategorie podstawowe i kategorie o mniejszej ważności. Tak przemyślaną wstępną mapę witryny zapisujemy w postaci znanego ze szkoły dwu-, trzystopniowego planu.

Jeśli życzymy sobie wyposażenia witryny w specjalne aplikacje, takie jak galeria mediów, forum dyskusyjne, system ogłoszeń, warto w miarę możliwości wskazać konkretne rozwiązanie.

Sposoby wymiany treści

Nawet witryny o treściach z założenia niezmiennych mogą wymagać od czasu do czasu uaktualnienia. W specyfikacji witryny trzeba zatem wyraźnie sprecyzować, czy i jakich możliwości samodzielnej wymiany treści oczekujemy.

W przypadku witryn-wizytówek opartych na technologii xHTML i CSS możemy oczekiwać takiego projektu witryny, który pozwoli na:

 • niezbędne drobne zmiany w informacjach teleadresowych i prawnych,
 • wymianę bądź uzupełnienia istotnych tekstów o wydawcy (np. historia, osiągnięcia).
 • zamieszczanie wiadomości bieżących - aktualności.

W przypadku projektów opartych na systemach obsługi witryn (CMS), możemy oczekiwać:

 • możliwości obsługi treści za pomocą narzędzi zaplecza administracyjnego chronionego przed niepowołanym dostępem.
 • możliwości dodawania i poprawiania treści za pomocą narzędzi udostępnianych po zalogowaniu się w części frontowej.

Wygląd witryny

Estetyczna i przejrzysta, choć niekoniecznie wyszukana szata graficzna witryny jest nieodzownym warunkiem jej powodzenia. Nawet jeśli chcemy pozostawić wykonawcy maksymalną swobodę twórczą w przygotowaniu projektu, koniecznie powinniśmy umieścić w specyfikacji chociaż podstawowe sugestie odnośnie wyglądu stron:

 • kolorystyka: stonowana i oszczędna czy wyrazista i kontrastowa, utrzymana w ciepłych czy w zimnych kolorach,
 • układ: o szerokości stałej czy zmiennej, dostosowującej się do wielkości monitora, wyśrodkowany czy przesunięty do lewej krawędzi ekranu, jedno- czy wielokolumnowy, paski nawigacyjny i promocyjny umieszczone po obu, czy po jednej i po której stronie centralnego obszaru,
 • dostępność: obsługa w różnych przeglądarkach, w tym tekstowych i starszych (np. IE 6), wymagających dodatkowego kodu naprawiającego błędy w wyświetlaniu, odczyt w innych urządzeniach - czytnikach ekranu, drukarkach, urządzeniach mobilnych,
 • ułatwienia dostępu i personalizacja: wymagane możliwości dostosowania przez użytkownika wyglądu witryny do swoich potrzeb (np. zwiększenia rozmiaru czcionki, zmiany kolorystyki czy szerokości strony).

W specyfikacji warto wskazać adresy kilku witryn internetowych, które pozwolą projektantowi pełniej odczytać nasze oczekiwania i preferencje.

Obsługa po sprzedaży

Jeśli liczymy na pomoc wykonawcy w utrzymaniu witryny po jej oddaniu do użytku, precyzujemy swoje potrzeby w tej części. Mogą one dotyczyć np. umieszczenia witryny na serwerze, przeszkolenia kadry obsługującej witrynę, okresowe aktualizowanie treści, itp.

Podsumowanie

Specyfikacja opracowana przez zleceniodawcę jest punktem wyjścia do umowy z wykonawcą. Na jej podstawie wykonawca może poprosić o konkretne uzupełnienia czy wyjaśnienia, szacuje koszty, określa czas realizacji, przygotowuje harmonogram realizacji i projekt umowy. Specyfikacja powinna być załącznikiem do tej umowy, który - oby nie okazał się potrzebny z powodu sporu między wykonawcą i zleceniodawcą.

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE

Prezentacje multimedialne to świetny sposób na reklamę oraz przekazania informacji w sposób przyciągający uwagę potencjalnego klienta. Są uniwersalne i mogą być wykorzystywane w różnych branżach przez nieograniczony czas.

Nasza firma oferuje przygotowanie różnego rodzaju prezentacji multimedialnych w zależności od Państwa potrzeby:

 • katalogi reklamowe produktów lub prezentujące inne informacje
 • banery reklamowe / plakaty
 • logo, wizytówki, materiały poligraficzne
 • prezentacje marketingowe oraz prezentacje multimedialne wyświetlane na ekranach LED.